Revizija finansijskih izveštaja i srodne usluge

U današnjem vremenu savremenog poslovanja prava i blagovremena informacija je najsnažnije oružje u osvajanju tržišta i uvećavanju profita. Iz tog razloga veliku važnost investitorima, kreditorima, poslovnim ljudima i drugim zainteresovanim stranama predstavljaju finansijski izveštaji njihovih kompanija, njihovih konkurenata i kompanija u koje žele da ulažu svoj novac.

Pouzdanost finansijskih izveštaja takvih kompanija svakako daje izveštaj revizora, koji pretstavlja neutralno i objektivno mišljenje da li su finansijski izveštaji istiniti i tačni. Finansijski izveštaji dobijaju na vrednosti, a informacije sadržane u njima postaju pouzdanije obavljanjem revizije.

ASW sa svojim timom pruža sledeće usluge revizije:

  • Revizija finansijskih izveštaja – obavezna i dobrovoljna revizija finasijskih izveštaja. Revizija redovnih finansijskih izveštaja je zakonska obaveza u skladu sa Zakonom o reviziji Republike Srbije. Dobrovoljna revizija se obavlja u skladu sa zahtevom klijenta radi zadovoljenja sopstvenih potreba klijenta. Obe vrste revizije se obavljaju u skladu sa Međunarodnim standardima revizije i ASW audit & advisory metodologijom koja je garant najvišeg nivoa uveravanja u istinitost i objektivnost finansijskih izveštaja;
  • Pregled finansijskih izveštaja – usluga pregleda finansijskih izveštaja omogućava Klijentu da uvidi eventulano postojanja problema u svom finansijskom poslovanju pre nego što problem postane veći;
  • Kompilacija finansijskih izveštaja – sastavljanje kompleksnih finansijskih izveštaja za specijalne potrebe Klijenta i projektovanje budućih rezultata i ciljeva;
  • Ugovoreni postupci revizije – revizija posebnih delova finansijskih izveštaja sa fokusom na određene kategorije bilansnih pozicija. U skaldu sa potrebama Klijenta obavljamo reviziju segmenata finansijskih izveštaja, kao što su obrtni kapital, stalna imovina, obaveze, potraživanja ili konkretne pozicije bilansa uspeha. Naš tim može da ispuni bilo koji Klijentov specijalni zahtev za revizijom;
  • Revizija specijalnih bilansa – kod statusnih promena pripajanja, spajanja, podele i izdvajanja vršimo reviziju finansijskih izveštaja koji su nastali kao rezultat statusnih promena uz davanje preporuke za korekciju grešaka. Rezultat našeg rada su istiniti i objektivni finansijski izveštaji i zadovoljne strane u statusnoj promeni;
  • Revizija projektovanih finansijskih izveštaja – radi dobijanja odgovarajućih dozvola i licenci za obavljanje poslovanja neophodno je da Klijenti projektuju svoje finansijske izveštaje koji se dostavljaju regulatornim telima. Pouzdanost urađenih projekcija i argumenata na osnovu kojih su projektovani finansijski podaci potvrđuju se nezavisnom revizijom;
  • Revizija donacija i projekata – sredstva dobijena od donatora za realizaciju određenih projekata moraju biti utrošena u skladu sa odobrenim budžetom kojim je Klijent konkurisao za sredstva, kao i opravdana kroz nezavisnu reviziju finansijskih izveštaja sačinjenih periodično u toku trajanja i na samom završetku projekta;
  • Revizija finansijskih izveštaja sastavljenih u skladu sa budžetskim računovodstvom – revizija finansijskih izveštaja budžetskih korisnika se obavlja u skladu sa Zakonom o državnoj revizorskoj instituciji. Svi budžetski korisnici dužni su da, zbog nedovoljnih kapaciteta Državne revizorske institucije i nemogućnosti da vrši reviziju svih budžetskih korisnika, izaberu revizorsku kuću koja će izvršti reviziji njihovog završnog računa.