Izmenjen neoporezivi iznos dnevnice za službena putovanja u inostranstvu

Autor: 12/10/2015 Aktuelno, Vesti

Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o izmenama i dopunama Uredbe o naknadi troškova i otpremnina državnih službenika i nameštenika koja je objavljena je u Sl. glasniku RS broj 84/15 od 6. oktobra.

Glavne novine koje se odnose na privredu tiču se službenog puta u inostranstvo. Stupaju na snagu 14. oktobra 2015. godine, i to su:

  • ukidanje spiska iznosa dnevnica prema zemljama i uvođenje jedinstvenog neoporezivog iznosa od 15 eur za svakih 24 časa provedenih na službenom putu, bez obzira na stranu zemlju u koju je radnik otputovao, i
  • ukidanje propisanih umanjenja dnevnice za obroke koji su radniku obezbeđeni.

Dakle, kao i do sada, poslodavac će u internom aktu moći da odredi visinu dnevnice, ali je novi neoporezivi iznos dnevnice za službeni put u inostranstvo 15 eur, bez obzira na destinaciju. Ukoliko poslodavac odluči da radniku isplati iznos veći od neoporezivog, dužan je da u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana plati porez na zarade od 10% na iznos isplaćene dnevnice iznad neoporezivog.

Takođe, radniku više neće biti umanjena dnevnica ukoliko mu je neki obrok (ili svi obroci) na službenom putu obezbeđen. Ranije se dnevnica umanjivala u slučajvima kada bi firma snosila troškove prenoćišta sa doručkom tokom službenog putovanja za 10%, jer je deo troškova ishrane koje radnik treba da pokrije iz dnevnice bio podmiren na drugi način.